Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
RODO - drsolution
DRSolution Analizy Business Inteligence, Tableau , Microsoft Power BI, Strony unternetowe

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest w DRSolution Witold Dudek z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego nr 7 m.8, 56-400 Oleśnica, +48 796 01 00 33 email: biuro@drsolution.pl
2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Firmy ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach, tj. dla prawidłowej realizacji zlecenia: zakładanie strony internetowej (……), dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, o ile takie się pojawią.
5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zlecenia.
6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy- zlecenia, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na DRSolution Witold Dudek z siedzibą w Oleśnicy , tj. obowiązek archiwizacyjny oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym Firma ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe,(dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.)
8. Twoje dane osobowe będą przez DRSolution Witold Dudek z siedzibą w Oleśnicy przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy – zlecenia